×

چند مورد از بیمارستانهایی که سیستم اعلام کد در آنها اجرا شده است:

بیمارستان امیرکلا بابل(خانم ابراهیمیان 09119093455)
بیمارستان کارگرنژاد کاشان(خانم اسدی09132605893)
بیمارستان فاطمیه بادرود اصفهان(خانم پیروزی09103103958)
بیمارستان مهرگان قزوین(آقای افشار 09191908234)
بیمارستان فاطمه الزهرا هرمزگان(آقای میرزاده09176544854)
بیمارستان شفا تاکستان (آقای رحمانی09193825128)
بیمارستان یثربی کاشان(آقای مهندس معتقدی 09133610138)
بیمارستان بشرویه خراسان جنوبی(خانم
صارمی۰۹۱۰۵۰۳۶۵۴۶
بیمارستان رسول اکرم رامشیر( آقای شهابی09168143343)
بیمارستان ابیطالب راور کرمان(خانم کمالی 09132966816)
بیمارستان امام علی کرمانشاه( آقای ابراهیمی 09187246621 )
بیمارستان حضرت رسول جوانرود( آقای احمدی 09184251528 )
بیمارستان ارتش اهواز(خانم اکبری 09163015200)
بیمارستان فریده بهبهان( خانم جوادی09163737298)
بیمارستان قدس پاوه
بیمارستان ایران تهران
بیمارستان رازی تبریز
بیمارستان ولیعصر زنجان


یمارستان هایی که سیستم احضار پرستار در آنها اجرا شده است:

بیماستان مهرگان قزوین(آقای افشار 09191908234)
بیمارستان بوعلی قزوین(آقای اصلی بیگی 09123815307)
بیمارستان ارتش زنجان(آقای عاشری 09191079513)
بیمارستان بوعلی تهران(آقای قاضی09128105003)
بیمارستان فاطمه الزهرا هرمزگان(آقای میرزاده 09176544854)
بیمارستان سجادیه تربت جام(آقای میرزایی 09361188878)
بیمارستان بی بی حکیمه گچساران(خانم فرامرزی 09177427967 )
بیمارستان گلستان اهواز(خانم رضایی 09128677759)
بیمارستان کارون گتوند( آقای افزونی 09163170323)
بیمارستان امام علی کرنشاه(آقای ابراهیمی 0918724662)
بیمارستان علی بین ابیطالب راور کرمان (خانم کمالی 09132966816)
مرکزبهداشت کوهبنان کرمان(آقای شیبانی 09130417332 )
بیمارستان ولیعصرزنجان
بیمارستان گلستان اهواز
بیمارستان افضلیپور کرمان