×

تولید کننده سیستم ردیاب بیمار و اطلاع رسانی rfid  تحت شبکه و رهگیری داروها و دستبندهوشمند شناسایی بیمار یا تگهای مخفی شناسایی بیمار و پرسنل در بیمارستانها و قابلیت لوکیشن کردن همه انها در مانیتورینگ ونمایش گرافیکی مپ gps