×

اجرای پروژه اعلام کد و احضار پرستار 
آدرس بیمارستان: زنجان، زنجان،میدان ولی عصرعج
تلفن تماس: 02433780801