×

اجرای پروژه اعلام کد و احضار پرستار
تامین پوشش های مهار فیزیکی
آدرس بیمارستان: رفسنجان-بلوار مفتح – بیمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع)
تلفن تماس: 03434280000