×

اجرای پروژه اعلام کد و احضار پرستار 
آدرس بیمارستان: اهواز- کوی گلستان- بیمارستان گلستان 
تلفن تماس: 02144503395